از آنجایی که یکی از مهمترین نیازهای گلخانه داران دسترسی به بذرها ،نهالها سموم، کودها و کلیه نهاده های سالم با کیفیت و استاندارد میباشد. این بخش شرکت می تواند مطمئن ترین و کارشناسی ترین خدمات را به گلخانه داران عزیز ارائه دهد.

Providing agricultural inputs

Since one of the most important needs of greenhouse owners is access to seeds, seedlings, poisons, fertilizers and all healthy, quality and standard inputs, this department of the company can provide the most reliable and expert services to dear greenhouse owners.