دربار مجموعه نوین مبتکر

سخن مدیر

سالمی خواهد تأمین غذای سالم و کافی در هر کشوری به عهده کشاورزان آن کشور است و ضمانت امنیت سرمایه گذاری کشاورزان به عهده کارشناسان آن کشور است. سرزمینی فرزندان ه تمامی کارشناسان و صاحب نظرانش نظرا ش برای سلامتی داشت که آنها تلاش کنند و این مهم جزئی از باورهای درونیشان باشد ما نیز در شرکت گلخانه ساز نوین مبتکر به این باور رسیده ایم که باید بهترین و کارآمدترین گلخانه ها را که ابزاریست برای رسیدن به این هدف مهم در اختیار کشاورز قرار دهیم. در کنار شما هستیم. محکم و استوار قدم بردارید وقتی ما در کنار شما هستیم

manager’s approach

The provision of healthy and sufficient food in all countries is the farmer’s responsibility of that country, and the guarantee of the security of the farmers’ investment is the responsibility of the experts of that country. A country will have healthy children if all of its experts work for their health and this is important part of their beliefs. In Novin mobtaker. we believe that we must provide the best and most efficient icient gree greenhouses which are tools to achieve this important goal. W Walk strong and steady when we we are by by your side

ساخت یک رویا نباید کابوس باشد!

ما ایده ها و دیدگاه ها را به پروژه های برنده تبدیل کرده ایم.